כתב אחריות

כתב אחריות יצרן_00.06-01 –RV0.2

 

שם הלקוחאיש קשרכתובת
aaa
מס' הזמנהתאריך הזמנההמוצר
aaa

 

הנדון: כתב אחריות

 

בזאת ניתנת על ידנו אחריות בכפיפות לאמור להלן לטיב המוצר הנ"ל אשר סופק לחברתכם.

תוקף האחריות:            חודשים מהפעלת מגדל הקירור  כלומר, עד ליום   ________________.

 

  1. בכפיפות לכל האמור להלן אנו מתחייבים לתקן כל תקלה העלולה להתהוות במגדל הקירור בגלל שימוש בחומר פגום או ליקויים בביצוע או בתכנון מצדנו, בתנאי שהפעלת מגדל הקירור ואחזקתו תהיה מקצועית, בהתאם להוראות יצרן, ההעמסה בגבולות המותרים ובתנאי שלתקלה לא יהיה כל קשר עם תיקונים או שינויים שנעשו על ידכם, או על ידי צד שלישי שאינו מורשה מטעמנו ו/או עקב חלקים לא מקוריים שהושמו או הורכבו במגדל הקירור.
  2. אחריותנו על חלקים שאינם מיוצרים על ידנו כגון: ממסרות מכאניות, מפוחים, סרנים, מנועים חשמליים – חלה אך ורק במסגרת אחריות היצרן המקורי ובכל מקרה לא יותר מ-    חודשים מתאריך אספקת מגדל הקירור. היצרן המקורי יהיה הפוסק הבלעדי באם האחריות חלה ומה היקפה.
  3. אין מפעלנו מחוייב בהחזרת דמי תיקונים שלא נעשו על ידנו ו/או חלפים שלא נקנו מאתנו, אלא אם כן אושרו אלה בכתב ובמפורש על ידנו.
  4. כתב אחריות זה אינו מטיל על מפעלנו לשאת בנזק עקיף כלשהו אשר עלול להיגרם ללקוח ע"י הפעלתו או השבתתו של מגדל הקירור.
  5. במקרים של תקלה במהלך תקופת האחריות אנו נשלח אנשים לתיקונה. במקרה זה יהיה עליכם להודיע לנו מראש מהי התקלה, ואנו מתחייבים לבוא לתקנה בהקדם . ההיענות לקריאה תתבצע על פי מידת החומרה שלה
  6. אם התיקון ו/או השרות בוצעו ע"י מפעלנו, או אם נשלח נציג מטעמנו למפעל אך מפעלנו לא היה חייב בביצוע התיקון ו/או השרות כפי האמור בכתב התחייבות זה, כי אז מפעלכם יהיה חייב בתשלום התיקון ו/או השרות וכן הוצאות נסיעה, במידה שיהיו, לפי התעריף המקובל בינינו.
  7. כל החלטות לגבי אופי ומהות התיקון ו/או השרות שיש לעשות וכל השיקולים המקצועיים וכן לגבי מחיר השירותים והחלקים הם לפי שיקול דעתנו.
  8. בלי לגרוע מהוראות כתב אחריות זה, לא נהיה אחראים עבור כל תקלה או נזק כתוצאה מבלאי רגיל.
  9. כל דרישה בקשר לאחריות זאת חייבת להגיע אלינו עד ליום סיום תקופת האחריות ולא יאוחר מהתאריך בו פג תוקף האחריות.
  10. לאחר תום תקופת האחריות, נעמוד לרשותכם בשירות של תיקונים ואספקת חלפים לפי פנייתכם, במשך חמש שנים לפחות לאחר האספקה של מגדל הקירור.

 

בכבוד רב,

מגדלי קירור ירושלמי בע"מ

בואו

נשמור על קשר

אנחנו מזמינים אתכם לשאול שאלות, להתייעץ ולשמור איתנו על קשר

לחצו פה